Regnskab og regnskabsberetning 2009

Gaderummet-Regnbuen-TVGaderummet

 

Netudgave. http://gaderummet.dk/a 2010/2009oeko.htm

 

Dette er foreningens 14. årsregnskab. Regnskabet aflægges i henhold til vedtægter og tilskudsgivere. Det betyder for år 2009, at der skal aflægges et samlet regnskab til foreningen, samt to udspecificerede regnskaber til Mediesekretariatet / Radio- og tv-nævnet, såvel for perioden 1.januar 2009 - 31.oktober 2009, som for perioden 1.november 2009 - 31.december 2009.

De gule anmærkninger i regnskabet, er til for at skabe overblik over kontrolsum ifm. regnskab til Radio- og tv-nævnet.

 

 

Bilag

1 - Oversigt over de programmer, der er sendt i 2009, i alt 96 udsendelser, se også 2009 TVG udsendelser 2009.htm

2 - Det samlede regnskab 2009, med delregnskaber; - Specificeret pdf-pakke:

Årsregnskab 2009 Gaderummet-Regnbuen-TVGaderummet

3 - Tilskudspapir fra Radio- og tv-nævnet:

2009-10-02 Radio- og tv-nævnet. Tilsagn Gaderummet om tilskud 2009 og 2010 i MUX 1.pdf

4 – Sendeafgifter for 2009

2009-10-21 Økonomi for TVG 2009 ift. sendeafgifter

 

 

Regnskabshistorie 2009. 2

TVGaderummet 2007. 2

Fra selvejende institution, besættelse og nu med vandrende arbejde. 2

Fremtiden. 3

Samlet Regnskab 2009. 3

Forbrug, store poster 3

A Regnskab 1.1.2009-31.10.2009     B 1.11.2009-31.12.2009. 4

Forbrug store poster første og anden periode. 4

Opsamling på regnskabet 4

Specificeret regnskab til Radio- og tvnævnet 4

Hele året 2009. 4

Kontering for perioden 1.1.2009-30.10.2009. 5

Kontering for perioden 1.11.2009-31.12.2009. 5

Midler der overføres til 2010-regnskabet 5

Udsendelser 2009 TVGaderummet 6

 

 

Regnskabshistorie 2009

Til og med år 2006 er regnskabet revideret af statsautoriseret revisor, og regnskabet har alle år været et ”rent regnskab”, med ingen bemærkninger fra revisor. I 2006 og for første halvår af 2007 er regnskabet udarbejdet mhp. afrapportering til Socialministeriet, der havde ydet støtte. For andet halvår 2007 og 2008 er der ikke afrapporteret til nogen tilskudsgiver, andet end foreningen selv, lige som der blev udarbejdet et selvstændigt regnskab for TVGaderummet (TVG). Foreningens økonomi var i denne periode meget lille, og bestod overvejende af naturalier-støtte og frivillige bidrag.

For 2009 skal der afrapporteres til foreningen selv og til Radio- og Tv-nævnet, dels for perioden 1.1.2009-30.10.2009 og for perioden 1.11.2009-31.12.2009.

 

TVGaderummet 2007

Link til 2009-07-10 Radio- og tv-nævnet. Ansøgning tvg for 2009

Link til 2008-09-15 Radio- og tv-nævnet. Ansøgning tvg for nov.-dec.2009 og 2010

Link til 2006-10-18 Til Radio- og tv-nævnet. Ansøgning tvg for 2007

 

TVGaderummet (TVG) kom til i april 2007 som medie og formidlingsstation af erfaringer og perspektiver med Gaderummets og rådgivningens mangeårige arbejde med udstødte unge i form af ”et socialpsykologisk fristed”. Måneden efter, maj 2007, kom Gaderummet i konflikt med Socialudvalget i Københavns Kommune, da kommunen, ud fra aldrig senere dokumenterede påstande og beskyldninger, krævede forandringer af Gaderummets funktionsmåde, og forlangte total psykiatrisk dominans.

Fra selvejende institution, besættelse og nu med vandrende arbejde

Dette førte 1.juni 2007 til en fredelig besættelse og til et hus i Rådmandsgade 60, der - trods fratagelse af offentlige midler - arbejde videre frem 3.december 2008, hvor politiet på kommunens foranledning indtog huset. Det er ikke opgjort hvor meget vi mistede af værdier ved rydningen, så er det ikke gået ind i vores egenkapital – der følgelig er meget mindre end hvad regnskabet udviser.

 

Gaderummet flyttede efterfølgende, med rådgivning og TVG, til et lokale på Thorsgade, hvor det var muligt at have kontor, samtidig med at nogle redede ejendele blev opbevaret andre steder, dels under presenninger på gaden, dels i nedlagte fabrikker, som vi kunne låne eller leje til formålet. Aktuelt er alle ejendele under tag, lige som vi råder over en campingvogn – der bebos af en hjemløs - men flere gratissteder blandt andet til vores bibliotek, er i fare for at blive inddraget for ejernes egen brug.

 

Siden striden med Socialudvalget i Københavns Kommune, er foreningens arbejde fortsat som tidligere, men overvejende på gaden og som ”vandrende socialpsykologisk fristed for udstødte unge”. Vi gjorde samtidig praktisk regning, ved på den ene side at holde foreningen og arbejdet i live på vågeblus, samtidig med at alle ressourcer blev rettet ind efter konsolidering af ressourceflade, erfaringsopsamling og ungedokumentation til brug i TVGaderummet. Foreningens arbejde har det sidste år været ”vendt om”, således at foreningen centrerer sig omkring optagelse og udvikling af programmer til fjernsynet, på basis at være vandrende med hele arbejdet. Vi har således initieret og afviklet et antal ”overlevelsesture” og ”nedtrapningsture” for unge, hvor vores kameraer har været en del heraf, til videre dokumentation. Det er gjort for midler som er blevet optjent gennem frivilligt arbejde på Roskilde Festivalen, hvor Gaderummets unge også i sommeren 2009 ydede frivilligt arbejde over en periode på 5-6 uger. Flere af turene er samlet op og dokumenteret, men der er stadig meget materiale tilbage for videre erfaringsudvikling.

 

Fremtiden

I skrivende stund arbejder foreningen på et nyt projekt, ”De 13 tomter”, etableringen af en vandrende selvbyggende økølogísk og CO2-positiv landsby. Se starten http://gaderummet.dk/de 13 tomter/

Det er et samarbejdsprojekt, og de første initiativer hertil er taget. Der vil fremkomme komme løbende nyt fra projektet.

 

Samlet Regnskab 2009

Alle følgende tal kommer fra regnskabet, vedhæftet bagerst

Foreningen kom igennem året med en likvid kapital på kr.68.000 ved årets udgang 31.12.2009. Kapital ved årets indgang pr.1.1.2009 kr. var efter afstemning af år 2008: kr.915,90. Vores egenkapital i regnskabet er ikke afstemt, da det vil gøre for ondt – aktuelt – at se hvor meget materiel vi har mistet gennem kommunens rydning af Gaderummet.  

 

Indtægter total 2009: kr.404.427 (undtaget renteindtægter kr.1.382 og indtægt kr.8.615 for psykologipraktikant). Tilskuddet fra Mediesekretariatet, som skal afregnes, er kr.251.113 (1.-4.kvartal 2009), samt fra MUX perioden 1.11.2009-31.12.2009 kr.21.514, samlet kr.272.627

 

Udgifter total i 2009: kr.380.670

 

Forbrug, store poster

Edb drift                              kr.114.300 – for køb af alt til tvgaderummet, kameraer mm

Sendeudgifter tvg                 kr.88.417

Husleje                                                      kr.24.000

Værksted                                                  kr.7.146

Folkekøkken kr.10.190

Telefon og avis og internet kr.14.977

Varekøb                              kr.39.231

Produktion                           kr.59.600 – overlevelsesarbejde, Campingvognens Befrielsesfront ect

Transport                             kr.20.482

Skat, ATP                                                                       kr.944

Renter/bank                                                                     kr.1.381

I alt for kolonner               kr.347.199    + 31.146        +2.325

= Forbrug i alt hele året:   kr.380.670

 

 

A Regnskab 1.1.2009-31.10.2009                           B 1.11.2009-31.12.2009

Tilskuddet fra Mediesekretariatet                                                    kr.21.514

 

Forbrug store poster første og anden periode

Edb drift, kamera mm           kr.97.188                                                  kr.17.112

Sendeudgifter tvg                 kr.84.671                                                  kr.3.746

Husleje                                                      kr.18.000                            kr.6.000

Værksted                                                  kr.7.146

Folkekøkken kr.10.023                                                  kr.167

Telefon og avis og internet kr13.321                                                      kr.1.656

Varekøb                              kr.38.991                                                  kr.240

Produktion Befrielsesfront    kr.56.600                                                  kr.3.000

Transport                             kr.18.559                                                  kr.1.923

Skat, ATP                                                                       kr.944

Renter/bank                                                                     kr.1.292                              kr.89

I alt for kolonner               kr.319.355    + 25.146        +2.236

= Forbrug 1.1.-30.10.09     kr.346.737

                                                                                                             kr.33.844      kr.89

 

= Forbrug 1.11.-31.12.09                                                                                          kr.33.933

 

                                            Kontrolsum for a og b-periode hele året:                    kr.380.670

 

Opsamling på regnskabet

Foreningen har i 2009 fået følgende midler, kr.404.427, og har haft udgifter for kr. kr.380.670 til overlevelse i en TVGaderumsproduktion. Foreningen har ved årsskiftet 2009-2010 en likvid kapital på kr.68.000, og vil samtidig modtage støtte fra Radio- og tvnævnet i 2010.

 

Specificeret regnskab til Radio- og tvnævnet

Samlet skal der afregnes for tilskud 2009 fra Mediesekretariatet, 1.-4.kvartal 2009, på kr.251.113, og for tilskud fra MUX på kr.21.514 for perioden 1.11.2009-31.12.2009, samlet

Samlet tilskud i alt 2009 fra Radio- og tvnævnet kr.272.627

 

Følgende poster fra regnskabet fra det samlede regnskab, konteres som TVGaderumsposter/udgifter.

 

Hele året 2009

Edb drift                              kr.114.300 – for køb af alt til tvgaderummet, kameraer mm

Sendeudgifter tvg                 kr.88.417

Husleje                                kr.24.000

Værksted                             kr.7.146

Telefon og avis og internet kr.14.977

Transport                             kr.20.482

I alt for kolonner               kr.269.322   

Diff. fra Produktion TVG kr.3.305

= Forbrug i alt hele året:   kr.272.626 til afregning til Radio- og tvnævnet

 

Kontering for perioden 1.1.2009-30.10.2009

 

Edb drift, kamera mm           kr.97.188      

Sendeudgifter tvg                 kr.84.671                                                 

Husleje                                kr.18.000

Værksted                             kr.7.146

Telefon og avis og internet kr13.321

Transport                             kr.18.559

Forbrug                              kr238.885

Diff. fra Produktion TVG kr.3.305

I alt forbrug                        kr.242.190 i perioden 1.1.2009-30.10.2009

Kontering for perioden 1.11.2009-31.12.2009

 

Edb drift, kamera mm           kr.17.112

Sendeudgifter tvg                 kr.3.746

Husleje                                kr.6.000

Telefon og avis og internet kr.1.656

Transport                             kr.1.923

I alt forbrug                        kr.30.437 i perioden 1.11.2009-31.12.2009

Kontrolsum: kr.242.190 for periode A, 1.1.2009-30.10.2009, og kr.30.437 for periode B, 1.11.2009-31.12.2009 = tilskuddet kr.272.626.

 

Midler der overføres til 2010-regnskabet

Der overføres følgelig ikke midler fra Radio.- og tvnævnet, udbetalt i 2009, kr.21.514, til regnskabet i 2010. Til afrapportering 2010 til Radio- og tv-nævnet er derfor kr.201.539-kr.21.514 = kr.180.025

 

For regnskabet

 

Kalle Birck-Madsen

Gaderummet-Regnbuen-TVGaderummet

4.august 2010

 

For bestyrelse Gaderummet:

 

Pawel Wasik

Gaderummet

 

 

Udsendelser 2009 TVGaderummet

 

Ud over nedenstående udsendelser, I alt 46, er der 50 udsendelser lavet af Henrik Jelstrup bragt i sendefalden, nu TVMARINERET, men som vi ikke har oversigt over.

Men i alt: 96 udsendelse i 2009

 

 

TVG082 - omgaderummet-okt3-paul01.mpg

 

TVG104 - tvg-nov25-paul05.mpg

 

TVG110 - demo-27nov08-paul06.mpg

 

tvg- jan8-demoobama-paul09.mpg

 

tvg- jan27-fattiganstændig-paul12.mpg

 

tvg-gaderummnødpsyk-8april-paul20.mpg

 

tvg-julen-dec3-paul07.mpg

 

tvg- jan27-fattiganstændig-paul12dk.mpg

 

tvg-march14-09-trampoline-voresiraker-paul17.mpg

 

tvgokt16-paul02.mpg

 

tvg-okt23-paul03.mpg

 

tvg-nov20-paul04.mpg

 

tvg205-gademassage-pawel-iran--bashi-juli09-paul28.mpg

 

tvg206-roskilde-pawelsmidsommer-juli09-paul29.mpg

 

tvg207-brorsonskirke-august2'09-paul30.mpg

 

tvg208-brorsons-flygtingedemo--august14'09-paul31.mpg

 

tvg209-peterpanik19august'09-anandagaorii-paul32.mpg

 

TVG214-abendialog-23sept09-laplandsmodelen-paul36

 

TVG216-VKC-RacismDK-12okt'09-Troels Peter's 01

 

TVG217-Vkr-del2-12oct'09-TroelsPeter02

 

TVG220-2009-kalle2-campingvodnensbefrielsesfront-dr.klik

 

TVG221-2009-kalle3-poulmoellerogpflp

 

TVG223-Magnus-Brorson-Blond-Tina&Pawelsongs-18nov09

 

TVG225-Magnus-Brorson-Blondnat-budapest-breakdown

 

TVG228-kalle4-christianIV-innerwheel-hillerød

 

TVG229-kalle3-bande-tidende-tingbjerg.nov09

 

TVG230-lømmelpakken-19nov09-paul40

 

TVG231-GreenPeace lømler-Smølf&Kondi -19nov09

 

TVG232-100,000people-12deco9

 

tvg233-Gaderummet1år-3dec09

 

tvg234-Irishman-Hungerstrike-Lion

 

TVG235-kalle5-feb2010-gaderummet og spk v louise hartzen 8.11.1997

 

TVG236-080808flushfashion

 

TVG237-Marek-HariKrisna-

 

tvg238 falun gong

 

tvg239-kalle6-del1-workshop-om-rummelighed-socailpaedagogerne

tvg240-kalle7-del2-workshop-om-rummelighed-socailpaedagogerne

 

tvg241-kalle10-2010-04-10-dagligdag-i-gaderumshoejde, del 1

 

tvg242-kalle8-del3-workshop-om-rummelighed-socailpaedagogerne

 

tvg243-kalle11-2010-04-10-dagligdag-i-gaderumshoejde, del 2

 

tvg244-kalle9-del4-workshop-om-rummelighed-socailpaedagogerne

TVG246-VINCENThendricks-23feb2010

 

TVG249-GAZA-PresidentPoland-JaakkoEnglish

 

tvg250-81% HealingGame-SomtimesWeCry

 

251-JAAKKO-VEJLE-English-

 

252-81%-English