Velfærdsministeriet

Holmens Kanal 22

1060 København K.

vfm@vfm.dk

 

Socialforvaltningen Københavns Kommune

Bernstorffsgade 17

1592 København V.

sof.faellespost@sof.kk.dk

 

Kopi til:

Jan Ole Jørgensen, nightmood@hotmail.com;

Dansk Psykolog Forening dp@dp.dk

 

 

 

7. april 2008

 

 

Orientering vedr. Gaderummet. Ophævelse af tavshedspligt i et konkret tilfælde.

Og anmodning om orientering af udført sagsbehandling.

 

 

Jeg fremsender hermed Notat om et personforhold vedr. Jan Ole Jørgensen, der relaterer sig til undertegnede, rådgivningen og Gaderummet. Jeg finder det begrundet, at jeg ophæver min professionsbestemte tavshedspligt i pågældende tilfælde. Dette har jeg også meddelt Jan Ole Jørgen på kendt e-mail. Til Jan Ole Jørgensen At gøre undtagelse fra tavshedspligt.

 

Jeg er blevet gjort bekendt med, at pågældende Jan Ole Jørgensen også i 2007 har tilskrevet Velfærdsministeriet. Hvis det er rigtigt, bekymres jeg over, at jeg ikke har fået meddelelse om det.

 

Jeg er ligeledes gjort bekendt med, at Jan Ole Jørgensen har henvendt sig til Københavns Kommune, herunder til Socialborgmesteren. Jeg ved, i sagens natur, ikke om det er de samme forhold, som Socialborgmester Mikkel Warming refererer til i flere af sine udtalelser og som den egentlige grund til lukningen af Gaderummet med mig som leder.

Jeg har i forhold til Københavns Kommune bedt om, at sager af sådan art behandles efter almindelige forvaltningsmæssige regler, herunder at jeg bliver gjort bekendt med sagen, og at jeg får mulighed for at udtale mig. Såvel Socialborgmesteren, Socialudvalget og Socialforvaltningen har forholdt sig tavs på mine henvendelser.

Hvis ikke kommunen eller kommunalbestyrelsens medlemmer, trods gentagne anmodninger, vil følge simple forvaltningsmæssige regler for partshøring, så medvirker man i ulovligheder, og gør kommunen til en intrigerende sladdertante, der splitter og marginaliserer sine borgere, og ikke til organ for varetagelse af det samlede fællesskab. Det kan ingen bruge i disse tider.

 

Samme Jan Ole Jørgensen har tidligere fået Ministerium og Socialforvaltning til at foranstalte en undersøgelse af hans påståede kritisable forhold om undertegnede. Jan Ole Jørgensens sag blev afvist.

Tidligere i 2003-05 har jeg overfor forvaltningen udtrykt ønske om at Jan Ole Jørgensens henvendelse om undertegnede, blev overgivet til politimæssig efterforskelse. Jeg mente det var belastede for mit forhold til kommunen, når udbredelse af misinformation om mig nærmest var sat i system, og jeg var magtesløs overfor det. Misinformationen kom enten fra anonym kilde, eller hvis et navn optrådte, var det navnet Jan Ole Jørgensen. Men forvaltningen handlede ikke på det.  

 

Såvel Socialborgmesteren som medlemmer af Socialudvalget har fremsat udtalelser om min personlige habitus, hvor jeg skulle tro at jeg var i familie med dem, eller havde haft personlige fysiske kontroverser. Ingen af delene er tilfældet. Nogen steder må kippet mellem faglige forhold og udokumenterede personangreb komme fra. Som om nogen ved noget om mig, som jeg ikke selv ved, og handler derudfra.

 

Jeg må bede om, at de henvendelser der ligger om mig, at jeg bliver gjort bekendt med dem. Samtidig må jeg udbede mig en orientering om, hvordan henvendelserne om mig i forvaltning og ministerium, er blevet behandlet. 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Kalle Birck-Madsen, cand.psych.