Tekst til Dr.Klik, 7 psykiatriske sesioner

--> til videoen / with english subtekst

Ting kan blive gjort så alvorlige, at de må spiddes, for at indholdet kan komme frem  

7 sessioner med Doktor Klik. Unplugged.    

1. Introduktion. Lægevidenskabens rablende psyke. 

Velkommen til kameramand. Det var godt du kunne komme til dette spændende hus. I dag skal vi prøve at tage fat på nogle meget alvorlige temaer. Det er sådan, at man helst ikke skal gøre grin med alvorlige ting. Nogen gange kan det alvorlige blive så alvorligt, at man er nødt til at grine af det, for at finde tilbage til, hvad det egentligt handler om.

Vi skal prøve at kredse nærmere ind, hvad det vil sige at komme til en uddannelsessession som kommende psykiater. Det er ikke fordi man kan blive uddannet til psykiater. Man kan blive uddannet til læge, og så kan man komme i praktik på psykiatrisk afdeling, og så kan man hen ad vejen få kompetence til at blive psykiater. Man lærer ikke så meget om psyken - som om psyken ikke ER inden for lægevidenskaben. Hvis der endelig er en psyke, vil man nok mest beskrive den som det man kalder den "rablende psyke" - der er ikke noget der kan få den til at hænge sammen af sig selv. Den ligner meget det kunstværk, som vi har her på vægen. Det kan også beskrives som en lidt "rablende psyke". Det er lavet af en tidligere bruger i Gaderummet, som lige som et portræt af over hvordan Gaderummet kan hænge sammen, inderst inde. Ja. Har de fået det hele med. Yes. God dag. Mit navne er Doktor Klik. Jeg skal prøve at føre det ind i dette store univers af psykiske problemer, psykiske forstyrrelser og psykiske … "hvad som helst". Tak for første session.  

2. Session. Uddannelse og metode.  

Velkommen til Doktor Kliks uddannelses sessions kursus. Vi skal nu prøve at tage bestik af, hvordan man kan hjælpe psykiatere, når de er uddannet, og når de skal tage sig af de mennesker, de skal hjælpe, som kan have det skidt. Vi skal nu prøve at få, ikke i studiet, skulle man tro, men herind i vores behandlingslokale, en psykiater med sin patient. Men inden vi gør dette, det er jo et meget sårbart område, dét at tage sådant et menneske, de er jo sårbare siges det, så skal vi først undersøge hvad man bruger sådan én til.  Og der er historien meget meget lang. I de første mange tusinde år af vores samfundshistorie slog man dem sgu ihjel, hvis man overhovedet ville spille en kugle eller et svær på dem. I de sidste 200 år der har man sådant buret dem inde. Og der er de siden 1950-60-erne, hvor man fik medicinen, der har de fået lov at komme ud, hvis de har været godt medicinerede, sådan så de ikke mindede om alle os andre. Den måde man uddanner psykiatere til at tage sig af sådan noget, som man ikke ved, hvad er, og som har været skjult i mange år, det er at man tager de der mennesker op på en stor scene, sammen med behandleren. Og så er der en masse, der kigger på, en masse nye kollegaer, der ikke har prøvet sådan noget før. Og så er de der gamle professorer og nestorer, der sidder bagved, og sørger for at det går rigtigt til. Og hvis ikke behandleren gør det rigtige over for den diagnosticerede syge, så blander man sig selvfølgeligt. Lige så vel som  … det er måske ikke så acceptabelt, men man kan godt komme med tilråb fra tilhørerpladserne, hvis man synes at diagnosen måske ikke er god nok, eller den skal strammes.

 Ja. Slut på 2.session  

3 Session. Den lange march mod klienten. 

Velkommen til tredje session i uddannelses sessionernes lange march mod klienten. Når man arbejder med sådant noget som det her, er det vigtigt at man udgør en troværdig person i sin fremtoning. Ikke nogen beskidte negle, ikke noget der sådan kan forstyrre, som ligesom bringer klientens tanker hen på én selv; man skal helst have det kun på klienten, fordi sygdommen ligger jo derinde et sted, den skal jo diagnosticeres derinde et sted, så man kan man konstruere den, så man kan bygge den, så man kan behandle den, så gøre hvad skal til. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvad man har på. Det skal passe til det alvorlige emne, så patienten tror på en. Det her har tidligere vist sig at være meget venligt uddrivelse af dårlige forestillinger om, at medicin er ondt. Vi skal nu prøve at lave en session, hvor patienten vil acceptere sin medicin - bedre end sin egen mor. Slut på 3.je session.
 

4. Session. Den troværdige argumentation.  

Ja velkommen til denne 4.session. Som de kan se, er jeg i det alvorlige arbejdstøj. Men det er også en alvorlig opgave. Hvis man skal gå i gang med at arbejde med noget, det gælder faktisk om man så skal på lokum, og tørre sig i røven, så skal man i tanken bygge op, hvad det er man skal arbejde med, elles kan man ikke. Det der adskiller den simpleste bygmester, selv den der bygger huse, hvis huse falder sammen, fra bien, det er at mennesket kan bygge sine ting op i tanken, før det udfører dem. Det vi skal arbejde med, det er jo et menneske. Lad os antage at det er dette. Lad os også antage at det har fået en sygdom, i sjælen.  Vi putter den derop. Hvad gør man så, når man skal behandle sådan én?  Det er jo et svært speciale, så der er nok ikke nogen der kan svare. Man undersøger området af piller. Der er forskellige størrelser. Den store pille hedder en hestepille. Der er også forskellige farver.  På grund af nedskæringer i Gaderummets budget, så har vi kun én blå farve. Så det er godt vi ikke deler piller ud, for så skulle alle piller være blå Hvordan kan en sådan pille virke? Det er svært - men grundige eksperimentelle studier har vist, at de fungere lidt på samme måde som kulturens euforiserende bedøvende stoffer – alkohol, hash, alt muligt andet. De kan give en midlertidig temporær forandring i ens følelsesmæssige liv, måske kan man endda få nogle forestillinger i sin hjerne, man aldrig har fået før, og så man blive ved med at tage de piller igen, for at få de samme forestillinger igen igen - så havner man i et misbrug. Det viser sig også, at nogen gange når man har det skidt, så dukker der ting op, man ikke kan styre. Og så viser det sig også, at det kan man slå ned igen med piller, eller man kan forstærke dem med piller. Mange, på piller, de kender så at sige apoteket ud og ind. Der er upperne og der er downerne. De justerer deres liv nærmest som en lille knallert, der hele tiden skal køre i toptunet form, uden nogen sinde at holde stille - uden nogen sinde at sove, skal man snakke menneskesprog. Der må også være andre måder end piller, vil nogen spørge eller tænke. Og hertil ganske kort. NEJ  

Slut på 4.de session.

5-6. Session. Bivirkninger. 

Nu skal det hele jo ikke gå op i hat og briller. Så man må strømline sit udtryk til omstændighederne. Inden vi går videre i uddannelsessessionerne for psykiatere, for at komme i nærheden af konkrete mennesker, der har det skidt, så er et vigtigt at man undersøger, hvad der kan gå galt. Vi skal kigge på bivirkningerne i denne 5.te session.  Til i dag har jeg taget et, ikke et usædvanligt, ikke hver uge det sker, eksemplar med af en patient, som desværre blev lidt … lille. Men fungerer stadig. Alle bevægelser. Ingen vælten. Og når man endelig står stille, så står man stille. Slut på denne 6.session. 

7. Session. Pas på. 

Velkommen til denne 7.ende session.
I 6.te session fik vi jo blik for, at det kan gå forfærdeligt galt med bivirkningerne omkring en sådan behandling. Det ser vi her. Men vi må også samtidig konstatere, at det kunne være meget værre. Og når patienten endelig står stille - så end ikke eneste rysten. Man skulle næsten tro patienten var død - måske patienten også ønskede det. Men det kan gå meget værre. Et andet eksempel ser man her.  Det er også bivirkninger. Der kan man som behandler være glad for, at patienten ikke kan snakke, for så kan patienten ikke klage, og i dette tilfælde har vi også sørger for at der ikke er et patientklagenævn for små elefanter, der er mishandlet af behandlere, man kan klage over.  Vi har diskuteret meget om, hvordan det kan gå så galt - med gode bivirkninger i nogle tilfælde, uheldige bivirkninger et andet sted. Kæresten til den dér lille elefant er ikke glad. To tons større. Det kan selvfølgelig være pillen, der er noget galt med. Det viser sig, at det muligvis skyldes, at vi - da vi skulle behandle dem - glemte at stille pudseklude og andet på bordet, så man vidste, at når man mødte noget svært følelsesmæssigt, så skulle man selvfølgeligvis, selvfølgelig græde. Det de gjorde, dét var at de gik på behandlerne. Så til alle jer derude, som kan få sådanne uheldige tanker, ikke at græde, når er ligger  lommetørklæder. Pas på! Slut for denne gang. Næste uge …  

TVGaderummet.info

Februar 2008

Things can be presented so seriously that you need a great deal of humour to see the message

7 sessions with Doctor Klik. Unplugged  

1st Session. Introduction. The raving mentality of medical science

Welcome to the camera man. We are pleased to having you with us in this exiting house! Today we want to deal with some very serious topics. Generally, you should not ridicule serious matters. Sometimes, however, matters can be so serious that you have to ridicule them to realize the true meaning.

We are going to have closer look at a psychiatrist's education. You can't, however, receive education as a psychiatrist. You can receive an education as a medical practitioner, and then you can receive practical training in a psychiatric section and eventually become a psychiatrist. You don't learn so much about the mentality or psyche the psyche doesn't seem to be a part of medical science. If you do talk about mentality, mostly it's in the sense of "raving mentality" the word itself doesn't really mean anything. It looks very much like the work of art, hanging on this wall. It may also be described as a kind of "raving mentality". It has been created  by a former resident of Gaderummet like a portrait of the core of Gaderummet. Yes. I think this is the essence. May I introduce myself? My name is Doctor Klik. I shall try to explain this extensive universe of psychical problems, psychical destabilisation and psychical ... "whatever".

2nd Session. Education and method

Welcome to Doctor Klik's training seminar. We are going to evaluate on how psychiatrists may be supported after their training when they are going to help people in distress. We are bringing into our treatment room not into the studio, as you might think a psychiatrist with his patient. Before doing this, however, as it is an extremely delicate matter to deal with very vulnerable human beings, we must examine the function and nature of a psychiatrist. And here we have a very very long history. During thousands of years at the beginning of our social history, we simply killed these people who were a burden to the community. And for the last 200 years, when becoming more concerned about humanity, we just locked them up. And since 1950 - 1960, where special medicine was developed, they have been allowed to come out among us normal people if they were properly medicated, and so did not seem like the rest of us. The way you train psychiatrists to deal with strange behaviour, which you don't really understand and which has been unknown for many years, is to bring all these people with deviant behaviour on a big stage with their therapist. Then a lot of new colleagues, who haven't tried this before, are watching the show. Then we have the old professors and nestors sitting behind making sure that everything is done properly. And if the therapist doesn't use the right treatment according to the person's diagnose, they of course interfere. It may seem improper, but you also express your opinion loudly from your seat in the auditorium, if you disagree with the diagnose or find it too vague. End of 2nd session.

3rd Session. The long march towards the patient

Welcome to the third session of the training seminar. When working with a thing like this, it is very important that your appearance is trustworthy. No dirty fingernails, no distracting details that may bring confusion and lead the patient's thoughts to yourself. Only the patient should be in focus because the disease of the mind is in there somewhere and must be diagnosed so you can define it, build it up and treat it. That is why it's important what you wear. Your dressing should emphasise the seriousness of the situation so the patient believes in you. This procedure has proved to be a gentle expulsion of the vicious ideas that medicine is bad for you. We shall now try to arrange a session where the patient will accept his medicine better than his own mother!

4th Session. The reliable argumentation

Welcome to this 4th session. As you may have noticed I am wearing serious work clothes. But this is indeed a very serious mission. When approaching a task any task, for that matter, even going to the loo and wiping your ass then you have to prepare in your mind the task at hand. Otherwise it's impossible. The difference between even the most incompetent builder, whose houses fall apart, and for instance the bee is that man is able to build up the project in his mind before realising it. And we have to work with a human being. Let's assume this is it. Let's also assume that it has gone down with a disease in the mind. We put it here. Now, how do you treat a person like this? We know it's a difficult problem, so probably nobody knows the answer. You check out the availability of pills. There are different sizes. The big pill is called a horse-pill. There are also different colours. Due to budget reductions in Gaderummet we only have one blue colour. Fortunately we don't distribute pills, because then they would all have to be blue. Now, how does a pill like this work? It's a complicated process, but extensive experimental studies have indicated that their effects are similar to the well known euphoriants of our culture, alcohol, cannabis and a lot of other drugs. They may produce a temporary change of your emotional life you may even have some imaginations that you have never experienced before imaginative thoughts and nice feelings that you want to repeat, so therefore you want to keep on taking the pills, and eventually you become a drug addict. Also, some times when your are down, things that you can't control may pop up. Fortunately, there are other pills that can prevent this from happening or increase the effect if you like. Many pill addicts are quite familiar with their local pharmacy! They can be divided in UPS and DOWNS. They can adjust their lives almost like a small engine which is always top-tuned without standing still without ever sleeping, so to speak. Surely, there must be other solutions than pills, you may ask or think. And the answer to this is very simple. NO! End of 4th session.

5th-6th Session. Side-effects

Please remember that this is serious business. So you have to adapt your terms to the situation at hand. Before continuing our training sessions for psychiatrists and approach real human beings with mental difficulties, it is important to reflect on what might go wrong. In this 5th session we are going to look at the side-effects. For today's session I have brought a very special specimen of a patient who unfortunately has become quite small... But still fully functional. All movements. Doesn't tip over. And finally when not moving he's standing very still! End of 6th session.

7th Session. Beware

Welcome to this 7th session.

In the 6th session we realised that the side-effects due to a treatment like that can be very severe. Here it is obvious. But we also have to admit that it could have been much worse. And when, finally, the patient doesn't move, then he doesn't even shake! You could almost believe that the patient is dead and maybe that is what the patient wanted. But things might turn out even worse. Here is another example. These are also side-effects. Being a therapist you should be happy that the patient is unable to speak, because then the patient can't complain, and in this case we have also made sure that there is no complaints commission for small elephants, who are maltreated by therapists, you can complain about. We have discussed a lot why things could develop like this in some cases with good side-effects, in other cases with bad side-effects. This little elephant's girlfriend is not happy. Two tons bigger! Of course, it might be the pill which is defective. This may be due to the fact that, when treating them, we forgot to put cloths and other stuff on the table, so when facing a very emotional situation you could cry. Instead they attacked the therapists. So, to all of you who might get the unfortunate thought not to cry when handkerchiefs are available: Beware! Thank you and good-bye. Next week... 

TVGaderummet.tv television

February 2008

TOP